Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przypomina o konieczności dostarczenia do tut. Funduszu Załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/ OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gminy lub powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za rok 2018.

UWAGA

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gminy lub powiatu przypadających na 1 mieszkańca, osiągniętą w 2018 roku (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

  • dla gminy – 11,00 zł
  • dla powiatu – 3,53 z

Załączniki do pobrania:

  1. Załącznik do sprawozdania OŚ-4g dla gmin
  2. Załącznik do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów