Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza, dla banków zainteresowanych współpracą, nabór „Wniosków o udostępnianie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów w ramach linii kredytowej LKD_2024”, na dofinansowanie zadań realizowanych na obszarze województwa śląskiego przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, z następujących zakresów:

  1. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  2. przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do kanalizacji,
  3. systemy retencji i zagospodarowania wód opadowych oraz roztopowych, przyłącza wodociągowe do budynków.

Fundusz przeznacza do wydatkowania w latach 2024 – 2027 kwotę 10.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów w ramach w/w linii kredytowej.

Szczegóły zawiera zamieszczona poniżej „Procedura wyboru banku do obsługi środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2024” wraz z załącznikami:

UWAGA!!! Nieznacznie zmieniono wzory dokumentów, na wniosek jednego z zainteresowanych.

Zmienione wzory dokumentów:

Bez zmian pozostają:

  • Procedura wyboru banku do obsługi środków WFOŚiGW w Katowicach udostępnionych w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2024;
  • Regulamin udzielania kredytów w ramach bankowej linii kredytowej LKD_2024;
  • Wniosek o udostępnienie środków.