Program CZYSTE POWIETRZE - program skierowany do osób fizycznych 

Program Agroenergia

PROGRAM PILOTAŻOWY Przydomowa oczyszczalnia

EE 5.1. Cykliczne upowszechnianie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez media

ZS 1.1. Opracowanie programów i systemów zarządzania środowiskowego w województwie

ZS 2.1. Opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju

ZS 2.2. Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej oraz programów efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

ZS 3.1. Opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów (przestrzeni) chronionych, w tym opracowanie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczych, wykonywanych na potrzeby kształtowania wojewódzkiego systemu obszarów chronionych

ZS 3.2. Opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych, w tym opracowanie baz danych i dokumentacji do planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów

ZS 3.3. Opracowanie dokumentacji do planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów NATURA 2000

ZS 3.4. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty

ZS 3.5. Opracowywanie audytów krajobrazowych

ZS 4.1. Opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej istotne z punktu widzenia poprawy stanu środowiska województwa śląskiego, w tym w zakresie zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych

 

„OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH cz. 1” NA ROK 2022 (pojazdy)  (do 30.12.)

Program Ciepłe Mieszkanie


WSZYSTKIE NABORY - WYSZUKIWARKA DOFINANSOWAŃ