Program CZYSTE POWIETRZE - program skierowany do osób fizycznych

III nabór - Program MOJA WODA

Program Agroenergia  (do 2027 roku)

Program „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” (do 2025 roku)

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie (do 2024 roku)

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych (do 2026 roku)

PROGRAM PRIORYTETOWY „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (do 31.01.2024)

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest" (do 2026)

ZS 1.1. Opracowanie programów i systemów zarządzania środowiskowego w województwie

ZS 2.1. Opracowanie programów ochrony i kształtowania środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju

ZS 3.1. Opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów (przestrzeni) chronionych, w tym opracowanie waloryzacji i inwentaryzacji przyrodniczych, wykonywanych na potrzeby kształtowania wojewódzkiego systemu obszarów chronionych

ZS 3.2. Opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych, w tym opracowanie baz danych i dokumentacji do planów ochrony parków krajobrazowych, rezerwatów

ZS 3.3. Opracowanie dokumentacji do planów zadań ochronnych i planów ochrony dla obszarów NATURA 2000

ZS 3.4. Opracowanie planów urządzania lasu lub uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

ZS 3.5. Opracowywanie audytów krajobrazowych

ZS 4.1. Opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej istotne z punktu widzenia poprawy stanu środowiska województwa śląskiego, w tym w zakresie zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych


WSZYSTKIE NABORY - WYSZUKIWARKA DOFINANSOWAŃ