Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW Katowice) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” na terenie Gminy Pszczyna.

Program skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dodatkowo przewiduje się dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Gminę. Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Pilotaże) oraz www.wfosigw.katowice.pl.

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 6.070.000 zł w formie dotacji, w tym 70.000 zł dla Gminy Pszczyna na działania informacyjno-promocyjne związane z programem.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Katowice znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Katowice, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
  • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Katowice,
  • za pośrednictwem placówki pocztowej,
  • za pośrednictwem gminy Pszczyna.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie dla Gminy Pszczyna na działania informacyjno-promocyjne został określony w Regulaminie naboru.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Pszczyna na realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz zawarciu umowy z WFOŚiGW, możliwe będzie uzyskanie dodatkowego wsparcia ze środków Gminy na podstawie przygotowanego przez Gminę regulaminu współfinansowania przedsięwzięć.