Zadania z zakresu GOSPODARKI ODPADAMI obejmują inwestycje mające na celu minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz zadania związane z rolnictwem ekologicznym.

Zakres ten obejmuje głównie: działania ograniczające i zapobiegające powstawaniu odpadów, unieszkodliwianie odpadów, budowę, rozbudowę i modernizację składowisk odpadów, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, a także rewitalizacją terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz wapnowanie gleb.

Wnioskami dotyczącymi gospodarki odpadami zajmuje się Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi:

  • Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - (32) 60 32 341
    Malkowska Barbara - (32) 60 32 241