Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami w ramach Szczególnych warunków dofinansowania inwestycji z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz działań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych.

Wprowadzenie Szczególnych warunków dofinansowania powinno być zachętą dla potencjalnych  Wnioskodawców do  realizacji inwestycji pozwalających na przechodzenie na produkcję „zero waste”,  oraz na budową i wsparcie systemów selektywnej zbiórki odpadów.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki oraz przedsiębiorcy.

Rodzaje przedsięwzięć:

  • Inwestycje pozwalające na zapobieganie wytwarzania odpadów i ograniczenie ich wytwarzania, przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów w miejscu ich wytwarzania;
  • Przedsięwzięcia polegające na budowie lub rozbudowie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  • Budowa i rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Formą dofinansowania jest dotacja i pożyczka zgodnie z zapisami Szczególnych warunków

Okres obowiązywania szczególnych warunków: 01.07.2024 r. – do 31.12.2026 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP.

O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 241, 32 60 32 283, 32 60 32 386.