14.07.2023

W dniu 14.07.2023 roku Zarząd Funduszu podjął uchwałę o zmianie alokacji środków w Programie w formie dotacji do kwoty 8.000.000 zł.


19.05.2023

W dniu 18.05.2023 roku Zarząd Funduszu podjął uchwałę o zwiększeniu alokacji środków w Programie w formie dotacji do kwoty 9.500.000 zł.


OGŁOSZENIE O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców”

20.04.2023

UWAGA! Skrócone terminy naboru!!!


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu p.n. „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców (PROGRAM DOTYCZY WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORCÓW: MIKRO, MAŁYCH ŚREDNICH I DUŻYCH) dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Beneficjentami środków są przedsiębiorstwa zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

a)    w formie nieumarzalnej pożyczki i dotacji:

  • nieumarzalna pożyczka w wysokości 70% udzielonego dofinasowania, oprocentowana 0,8 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  • dotacja do 30% udzielonego dofinansowania.

    Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji do 30% jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki.

b)  w formie dotacji do 15% kosztów kwalifikowanych zadania.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabory wniosków odbędą się w terminach:

Pierwszy nabór: 23.01.2023 r. – 31.03.2023 r.

Drugi nabór: 01.04.2023 r. – 30.04.2023 r. 01.04.2023 r. - 28.04.2023 r. (korekta 20.04.2023 r.)

Trzeci nabór: 01.05.2023 r. – 31.05.2023 r. (korekta 20.04.2023 r.)

lub do wyczerpania alokacji środków.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naborów w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 2.000.000 zł, 9.500.000 zł (aktualizacja 18.05.2023 r.)
  • w formie pożyczki: bez ograniczeń.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.katowice.pl, w zakładce: Dofinansowanie zadań / ochrona atmosfery / Program „50 kW na start” wspierający przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: Tel. 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 244, 32 60 32 259.