Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na likwidacji źródła ciepła opalanego węglem oraz zabudowie pompy ciepła lub kotła na biomasę lub podłączenie do miejskiej sieci cieplnej; dodatkowo wraz z zabudową instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii oraz układu sterowania i modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., a także termoizolacji budynku na terenie województwa śląskiego w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim”.

Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości w których prowadzona jest działalność polegająca na:

 1. świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 2. prowadzeniu działalności z zakresu pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)
 3. prowadzeniu noclegowni albo ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. działalności organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.),
 5. prowadzeniu działalności systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.),
 6. prowadzeniu działalności z zakresu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),
 7. prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1324 z późn. zm.),
 8. prowadzeniu działalności kulturalnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
 9. prowadzeniu działalności archiwalnej, o której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
 10. prowadzeniu działalności z zakresu ochotniczej straży pożarnej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 z późn. zm.),
 11. prowadzeniu działalności zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 12. prowadzeniu działalności z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 13. prowadzeniu działalności z zakresu administracji publicznej,
 14. prowadzeniu działalności niegospodarczej przez kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2022 r. poz. 1435 i 1700).

Dofinansowanie w formie dotacji do 60% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego zadania (lokalizacji) nie może przekroczyć 250.000,00 zł.

Istnieje możliwość łączenia dofinansowania z innymi środkami finansowymi lub z dofinansowaniem ze środków Funduszu wyłącznie w formie pożyczki. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki należy złożyć wniosek o pożyczkę na wzorze znajdującym się na stronie internetowej Funduszu. Fundusz uzależnia udzielenie pożyczki i jej wysokość od zdolności kredytowej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe oraz od ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.
Nabór wniosków będzie odbywał się od dnia 29.01.2024 r. do 29.03.2024 r.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 5.000.000 zł.

Dopuszcza się zmianę alokacji w trakcie trwania programu.

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej.

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty:

 1. Program „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim” dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 2. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych w województwie śląskim” dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

•  Wniosek wraz z załącznikami do pobrania

Kontakt z Zespołem Ochrony Atmosfery: tel. 32 60 32 222, 32 60 32 244, 32 72 27 741, 32 60 320 304.


Informacja dodatkowa:

Na zadania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej o wyższej wartości niż dopuszczona w niniejszym konkursie, istnieje możliwość aplikowania o środki w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza


styczeń 2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Poprawa Jakości Powietrza w województwie śląskim – odnawialne źródła energii w obiektach użyteczności publicznej” dofinansowywanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach (poprzednia edycja Programu)