Cel strategiczny: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania oraz adaptacja do zmian klimatu

GW 1. Adaptacja do zmian klimatu, przeciwdziałanie suszy oraz skutkom klęsk żywiołowych:

GW 1.1. Uzupełnienie w sprzęt przeciwpowodziowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, wojewódzkich lub powiatowych magazynów przeciwpowodziowych

GW 1.2. Inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy oraz ograniczenia zużycia wody

GW 1.3. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych

GW 2. Likwidacja skutków powodzi:

GW 2.1. Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach ochrony środowiska

GW. 3. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej:

GW 3.1. Wsparcie inwestycji hydroenergetycznych

GW 4. Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej normom wody do picia:

GW 4.1. Inwestycje z zakresu gospodarki wodnej, dofinansowane ze środków zagranicznych

GW 4.2. Wymiana sieci wodociągowych azbestowo-cementowych i ołowianych wraz z wykonaniem przyłączy

GW 4.3. Wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, w których występują znaczne straty wody

GW 4.4. Zaopatrzenie w wodę do celów pitnych

GW 4.5. Modernizacja, budowa stacji uzdatniania wody, ujęć wody wraz z urządzeniami w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody pitnej.