Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Katowicach - zapoznaj się z dokumentem (nowa wersja dokumentu - maj 2022 roku)

Wzory do pobrania:

 - logo w wersji pionowej:

- EPS
- JPG

 - logo w wersji poziomej:

- EPS
- JPG

  - logo ze skrótem WFOŚiGW w Katowicach:

- EPS
- JPG

  - uproszczona wersja logo:

- EPS
- JPG

  - logo monochromatyczne w wersji pionowej:

- EPS
- JPG

  - logo monochromatyczne w wersji poziomej:

- EPS
- JPG

Publikacje i materiały informacyjno-promocyjne:

Materiały drukowane należy również opatrzyć czytelną informacją w brzmieniu: „Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” - zgodnie z pkt. III.2. "Zasad oznakowania przedsięwzięć..."
 

  - logo z napisem o dofinansowaniu:

- EPS
- JPG
 

- logo z napisem o dofinansowaniu (wersja pozioma):

- EPS
- JPG


Oznakowanie zadań dot. usuwania azbestu finansowanych ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach