• Instytucje publiczne (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, powiaty i gminy województwa śląskiego)
 • Przedsiębiorcy planujący zwiększenie efektywności energetycznej lub zastosowanie odnawialnych źródeł energii w posiadanych przez siebie obiektach
 • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 • Osoby fizyczne 

Czym zajmują się Doradcy?

 • Wsparciem w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji w regionie
 • Prowadzeniem działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie Efektywności Energetycznej (EE) i Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej skierowanych do ogółu społeczeństwa
 • Wskazaniem dostępnych źródeł finansowania inwestycji z zakresu EE i OZE
 • Wsparciem w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w gminach
 • Organizacją szkoleń dla przyszłych energetyków gminnych
 • Uczestnictwem w budowie ogólnopolskiej platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy oraz bazy PGN

Cele Projektu doradztwa:

 • Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie Efektywności Energetycznej (EE) i stosowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
 • Promocja gospodarki niskoemisyjnej 
 • Ułatwianie dostępu do środków finansowych funduszy unijnych i krajowych przeznaczonych na zwiększenie EE i stosowanie OZE