Wychodząc naprzeciwko postulatom pakietu klimatyczno – energetycznego UE20/20/20, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach bierze udział w Projekcie pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, stworzonym w styczniu 2015 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Gospodarki.

Po wielu miesiącach przygotowań i uzgodnień, 3 marca 2016 r. Minister Energii i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę w sprawie realizacji Projektu pod nazwą "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE", o wartości 128 974 901,28 zł. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 "Zmniejszenie emisyjności gospodarki".

W dniu 28 kwietnia 2016 r. zawarta została Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Partner Wiodący) a 14 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, jako Partnerami. Wartość Projektu przyznana dla WFOŚiGW w Katowicach wynosi 7 255 912,70 zł i w 100% jest refundowana z Funduszy Europejskich. Projekt będzie realizowany do 31.12.2023 r.

Z ramienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Projekcie uczestniczy 5 osób, które po przejściu kilkutygodniowego szkolenia zakończonego egzaminem otrzymało tytuł certyfikowanego Doradcy energetycznego. Doradcy dzięki zdobytym umiejętnościom m. in. z zakresu efektywności energetycznej, transportu, odnawialnych źródeł energii są przygotowani w pierwszej kolejności do wsparcia gmin, powiatów, Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przygotowywania i późniejszej weryfikacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). W kolejnym etapie Doradcy będą służyć pomocą w szkoleniu i wsparciu energetyków gminnych, a wreszcie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Docelowo odbiorcami usług doradczych mogą być również przedsiębiorcy i osoby fizyczne realizujące zadania służące poprawie efektywności energetycznej obiektów lub procesów oraz zadania związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi Doradcami, szczególnie jednostki samorządu terytorialnego, które już dzisiaj mogą poddać weryfikacji w zakresie zgodności z wymogami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Katowicach posiadane Plany Gospodarki Niskoemisyjnej lub, jeżeli są w trakcie ich opracowania, mogą uzyskać informacje pomocne do ich tworzenia.

Folder (2015) informujący o „Ogólnopolskim systemie wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, czyli projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego krajuFolder (2015) informujący o „Ogólnopolskim systemie wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, czyli projekcie realizowanym przez Narodowy Fundusz oraz Partnerów w 16 regionach na terenie całego kraju - do pobrania