WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Plan działań sektora energetyka na lata 2019-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa X, Działanie 10.1 POMOC TECHNICZNA

Celem projektu jest wsparcie procesu realizacji POIiŚ 2014-2020 poprzez utrzymanie niezbędnych warunków pracy Instytucji Wdrażającej oraz zapewnienie skutecznej i efektywnej informacji i promocji programu.

Dofinansowanie - 589 286,00 zł

w tym:

  • 500 893,10 zł - środki UE
  • 88 392,90 - krajowe środki publiczne - budżet państwa

Umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/19-00 (WFOŚiGW)

Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, realizowane przez WFOŚiGW w Katowicach (zgodnie z treścią załącznika XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.