Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

 • Plan działań sektora energetyka na lata 2021-2023 (WFOŚiGW w Katowicach) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa X, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna

  Celem projektu jest wsparcie procesu realizacji POIiŚ 2014-2020 poprzez utrzymanie niezbędnych warunków pracy Instytucji Wdrażającej oraz zapewnienie skutecznej i efektywnej informacji i promocji programu.

  Dofinansowanie – 855 203,00 zł
  w tym:
  726 922,55 zł - środki UE
  128 280,45 - krajowe środki publiczne - budżet państwa

  Umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/21-00

 • Plan działań wsparcie wynagrodzeń sektora energetyka na rok 2023 (WFOŚiGW w Katowicach) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa X, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna

  Głównym celem projektu jest wsparcie funkcjonowania WFOŚiGW w Katowicach, realizującego POIiŚ, w zakresie zapewnienia niezbędnych zasobów ludzkich do sprawnej realizacji zadań związanych z wdrażaniem i obsługą Działania 1.7 POIiŚ.

  Dofinansowanie – 1 539 000,00 zł
  w tym:
  1 308 150,00 zł - środki UE
  230 850,00 zł - krajowe środki publiczne - budżet państwa

  Umowa nr UDA-POIS.10.01.00-00-0403/23-00

Projekty dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich, realizowane przez WFOŚiGW w Katowicach (zgodnie z treścią załącznika XII, pkt. 2.2, ppkt. 2 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.)

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.