Dodatkowe informacje:

REGULAMIN NABORU I OCENY PROJEKTÓW (marzec 2017)

Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (marzec 2017)


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
jako Instytucja Wdrażająca

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
działając na podstawie Umowy z Ministrem Gospodarki,

ogłasza nabór projektów w ramach

Działania 1.7

Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej

Poddziałanie 1.7.2

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 31.12.2016 r.:

w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 -15.30, za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową za pokwitowaniem poprzez placówkę operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) na adres: WFOŚiGW w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 31.12.2016 r. o godz. 15.30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków o dofinansowanie uważa się za zachowany:

jeżeli wniosek o dofinansowanie zostanie dostarczony osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo operatora pocztowego innego niż wyznaczony, na wskazany adres, najpóźniej  w dniu upływu terminu do godziny 15.30, 

lub

jeżeli przed upływem tego terminu wniosek o dofinansowanie zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Poddziałania 1.7.2.

 • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
 • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
 • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
 • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru: 737 109 429,00 PLN 

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%

Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Dz. U. z 05.11.2015 poz. 1802).

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu naboru:

 1. Deklaracja o przygotowaniu projektu
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 3. Kryteria wyboru projektów
 4. Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie.
 5. Zakres studium wykonalności.
 6. Wzory List sprawdzających:
  6a Listy sprawdzające - Działanie 1.5
  6a-1 Lista sprawdzająca do oceny formalnej,
  6a-2 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej I stopnia,
  6a-3 Lista sprawdzająca do oceny merytorycznej II stopnia,
 7. Wzór Umowy o dofinansowanie.
 8. Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko-dąbrowskiej oraz  Poddziałanie 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w konurbacji śląsko-dąbrowskiej.
 9. Regulamin pracy Komisji oceny projektów.

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Regulamin
 2. Załączniki (plik zip)
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.