Dodatkowe informacje:

REGULAMIN KONKURSU (marzec 2017)

REGULAMIN pracy Komisji oceny projektów (marzec 2017)

Zaktualizowany harmonogram (luty 2017)

Zaktualizowany harmonogram

Zakres wymaganych regulacji

Wyjaśnienia dodatkowe do Załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016

Rozszerzenie listy beneficjentów


I konkurs projektów w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

 

logotypy POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

jako Instytucja Wdrażająca 

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 

działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach 

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej

Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej

KONKURS NR POIS/1.7.1/1/2016

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 04.07.2016 r. do 31.10.2016 r.:

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie 

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 31.10.2016 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

  lub

 • datę nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

  Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016:

 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085),

ze wskazanych obszarów w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.1/1/2016: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 120 222 463 zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.5) nie przewiduje minimalnej wartości projektu dla poddziałania 1.7.1.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 1.5) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.1/1/2016.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu. 

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 04.07.2016 r. – 31.10.2016 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – koniec pierwszego kwartału 2017

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/1/2016, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Wykaz załączników, które należy sporządzić według wymaganych wzorów stanowią załącznik nr 3.1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej stanowią załącznik nr 5.1 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 5.2 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej - opis, stanowi załączniki nr 7.1 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny stanowi załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu.

Kalkulator pomocy publicznej stanowi załącznik nr 7.3 do Regulaminu konkursu.

Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1 stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.1.7.1/1/2016 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – opis
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny
 • Kalkulator pomocy publicznej
 • Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 17 i 18. 

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Regulamin
 2. Załączniki (plik zip)
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.