AKTUALIZACJA: 30 listopada 2020

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem konkursem, zgodnie z pkt 62.1 „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, stanowiący załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020, została podjęta decyzja o podwyższeniu budżetu konkursu do 98 849 445 PLN.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

jako Instytucja Wdrażająca 

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach 

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 KONKURS NR POIS/1.7.1/5/2020

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.04.2020 r. do 28.08.2020 r.

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,
  40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30, 
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 28.2020 r. o godz. 15:30
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 28.2020 r.o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

lub

 • datę nadania za pośrednictwem usługi powszechnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

lub

 • termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej w ePUAP - w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020:

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
 • spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową (forma prawna – kod 116, 117),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 98.849.445 PLN, w tym:

 • 79 774 531,48 PLN - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową
 • 12 900 481,35 PLN – spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego
 • 6 174 432,17  PLN -   wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 14.0) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.7.1.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 14.0) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.1/5/2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.  

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.04.2020 r. –  28.08.2020 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – luty 2021 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl i www.funduszeeurpoejskie.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Wykaz załączników, które należy sporządzić według wymaganych wzorów stanowią załącznik nr 3.1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do weryfikacji warunków formalnych stanowią załącznik nr 5.1 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej stanowią załącznik nr 5.2 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5.4 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej - opis, stanowi załączniki nr 7.1 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny stanowi załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu.

Kalkulator pomocy publicznej stanowi załącznik nr 7.3 do Regulaminu konkursu.

Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1 stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – opis
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny
 • Kalkulator pomocy publicznej
 • Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 16 i 17. 

 

 PLIKI DO POBRANIA:


24 lipca 2020

W związku licznymi informacjami, w zakresie pojawiających się trudności administracyjnych w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-cov-2, zgodnie z pkt 62.1 załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie o kolejne 30 dni, tj. do dnia 28.08.2020 r.

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

jako Instytucja Wdrażająca 

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach 

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 KONKURS NR POIS/1.7.1/5/2020

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.04.2020 r. do 28.08.2020 r.

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19,
  40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30, 
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 08.2020 r. o godz. 15:30
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 08.2020 r.o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

lub

 • datę nadania za pośrednictwem usługi powszechnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

lub

 • termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej w ePUAP - w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020:

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
 • spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową (forma prawna – kod 116, 117),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln PLN, w tym:

 • 45 mln PLN - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową
 • 3 mln PLN – spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego
 • 2 mln PLN - wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego  

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 14.0) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.7.1.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 14.0) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.1/5/2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.  

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.04.2020 r. –  28.08.2020 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – luty 2021 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl i www.funduszeeurpoejskie.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Wykaz załączników, które należy sporządzić według wymaganych wzorów stanowią załącznik nr 3.1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do weryfikacji warunków formalnych stanowią załącznik nr 5.1 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej stanowią załącznik nr 5.2 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5.4 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej - opis, stanowi załączniki nr 7.1 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny stanowi załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu.

Kalkulator pomocy publicznej stanowi załącznik nr 7.3 do Regulaminu konkursu.

Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1 stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – opis
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny
 • Kalkulator pomocy publicznej
 • Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 16 i 17. 

 

 PLIKI DO POBRANIA:


31.03.2020

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-cov-2, zgodnie z pkt 62.1 „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, stanowiący załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie ponad termin 60 dni, tj. to dnia 29.07.2020 r.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
jako Instytucja Wdrażająca 
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności
w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ogłasza konkurs projektów w ramach 
Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
ogłasza
KONKURS NR POIS/1.7.1/5/2020

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.04.2020 r. do 29.07.2020 r.:

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30, 
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie:

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 29.07.2020 r. o godz. 15:30
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 29.07.2020 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe

lub

 • datę nadania za pośrednictwem usługi powszechnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.)

lub

 • termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej w ePUAP - w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących wspierania efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w województwie śląskim tj. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.1: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020:

 • spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 140),
 • wspólnoty mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego (forma prawna – kod 085),
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 429, kod 430, kod 431, kod 117 - dotyczy wyłącznie TBSów),
 • spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową (forma prawna – kod 116, 117),
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego (budynki komunalne) (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 429, kod 430, kod 431),
 • porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln PLN, w tym:

 • 45 mln PLN - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorstwa realizujące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego, podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa śląskiego – dotyczy wyłącznie budynków komunalnych oraz spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową
 • 3 mln PLN – spółdzielnie mieszkaniowe z obszaru województwa śląskiego
 • 2 mln PLN -    wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych z obszaru województwa śląskiego

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 14.0) nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.7.1.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wersja dokumentu 14.0) nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.1/5/2020.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.04.2020 r. – 29.07.2020 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – luty 2021 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl i www.funduszeeurpoejskie.gov.pl 

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. Wykaz załączników, które należy sporządzić według wymaganych wzorów stanowią załącznik nr 3.1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do weryfikacji warunków formalnych stanowią załącznik nr 5.1 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej stanowią załącznik nr 5.2 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr 5.3 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr 5.4 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu. 

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej - opis, stanowi załączniki nr 7.1 do Regulaminu konkursu.

Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny stanowi załącznik nr 7.2 do Regulaminu konkursu.

Kalkulator pomocy publicznej stanowi załącznik nr 7.3 do Regulaminu konkursu.

Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu.

Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1 stanowi załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.

Informacja dotycząca wymaganych dokumentów.

 1. W porozumieniu pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lipca 2018 r. został wskazany katalog zamierzeń inwestycyjnych, dla których nie wydaje się deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, znajdują się tam m.in. przedsięwzięcia obejmujące termomodernizację budynków / prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach. W związku z powyższym dokument ten, stanowiący załącznik nr 2 wniosku o dofinansowanie, nie jest wymagany dla wniosków złożonych w ramach konkursu POIS/1.7.1/5/2020.
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący Instytucją organizującą konkurs (IOK) informuje, że w przypadku braku możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (przygotowanie dokumentacji wniosku o dofinansowanie poza okresem lęgowym) wnioskodawca winien złożyć oświadczenie o terminie planowanej inwentaryzacji wraz z planowanym terminem przekazania do Instytucji Wdrażającej. zał. nr 19.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – opis
 • Przykład liczbowy wyliczania luki w finansowaniu oraz wskaźników efektywności finansowej – arkusz kalkulacyjny
 • Kalkulator pomocy publicznej
 • Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim
 • Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach Poddziałania zostały wskazane w załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu pod pozycjami 16 i 17. 

PLIKI DO POBRANIA: