W nowej perspektywie finansowej Polska z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 otrzyma na politykę spójności 82,5 mld euro, przy czym ponad 27,4 mld euro, czyli około 115,6 mld zł zostanie przeznaczonych na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020). W jego ramach dofinansowane zostaną projekty w zakresie sektora energetycznego, przede wszystkim w obszarach odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Osie Priorytetowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

IV. Infrastruktura drogowa dla miast

V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury

IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwój ochrony zdrowia

X. Pomoc techniczna

Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Alokacja dla osi: 1 828 430 978 EUR

Dofinansowanie: Fundusz Spójności

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Aktywów Państwowych

Instytucje Wdrażające: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Ministerstwo Gospodarki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

W ramach osi priorytetowej I wsparcie uzyskają działania obejmujące, m.in., zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie energochłonności przedsiębiorstw, zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Wspierany będzie również rozwój systemu inteligentnych sieci energetycznych o niskich i średnich napięciach.

Dodatkowo, w celu zwiększenia efektywności przetwarzania energii pierwotnej będą wspierane działania w obszarze rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.

Działania/poddziałania:

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE.

1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.

1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia.

1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

1.4.2. Ogólnopolski system wsparcia popularyzacji wiedzy na temat inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii oraz rozwiązań, standardów, najlepszych praktyk w zakresie związanym z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi.

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego.
Alokacja dla działania 1.7: 219 827 504 EUR, w tym dla 1.7.1: 80 221 539 EUR, dla 1.7.2:  63 060 095 EUR, dla 1.7.3: 76 545 870 EUR

1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

1.7.3. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w w województwie śląskim

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.