W dniu 18 grudnia 2014 r. została zawarta Umowa pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Ministrem Gospodarki w sprawie systemu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020. Na mocy niniejszej umowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie pełnił funkcję Instytucji Wdrażającej w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki dla działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego w zakresie finansowania bezzwrotnego.

Alokacja finansowa na działanie ze środków unijnych (w EUR) wraz z przypisaniem kwot na kategorie regionów:

1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego 240 871 056 EUR
1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim 55 442 232 EUR
1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim 161 647 784 EUR
1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
w województwie śląskim
23 781 040 EUR
 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.