26.07.2018 r. (zaktualizowane ogłoszenie o konkursie nr POIS/1.7.2/3/2018)

logotypy POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

jako Instytucja Wdrażająca 

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach 

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 

KONKURS NR POIS/1.7.2/3/2018

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.05.2018 r. do 28.09.2018 r.:

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30.
  lub
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 28.09.2018 r. o godz. 15:30.
 • Poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 28.09.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników, – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
  lub
 • datę nadania za pośrednictwem usługi powszechnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).
  lub
 • termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej w ePUAP - w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania Efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

  z obszaru Województwa Śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.2/3/2018: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.7.2.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.2/3/2018.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.05.2018 r. do 28.09.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – marzec 2019 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załącznikach nr 4 do Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem Regulaminu konkursu nr POIS.1.7.2/3/2018 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Studium Wykonalności
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Wzór umowy o dofinansowanie:

 • Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 • Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem

REGULAMIN KONKURSU - zmieniony dokument z dn. 26.07.2018

ZAŁĄCZNIKI - 2 zmienione dokumenty z dn. 26.07.2018

 


30.04.2018

logotypy POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

jako Instytucja Wdrażająca 

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach 

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 

KONKURS NR POIS/1.7.2/3/2018

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.05.2018 r. do 27.07.2018 r.:

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30.
  lub
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 15:30.
 • Poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 27.07.2018 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników, – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,
  lub
 • datę nadania za pośrednictwem usługi powszechnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).
  lub
 • termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej w ePUAP - w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie wspierania Efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

  z obszaru Województwa Śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.2/3/2018: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.7.2.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.2/3/2018.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.05.2018r do 27.07.2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu – styczeń 2019 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.2/3/2018, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załącznikach nr 4 do Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem Regulaminu konkursu nr POIS.1.7.2/3/2018 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Studium Wykonalności
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Wzór umowy o dofinansowanie:

 • Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 • Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIKI

 

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.