29.09.2017

logotypy POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

jako Instytucja Wdrażająca 

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach 

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 

KONKURS NR POIS/1.7.2/2/2017

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.:

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 29.12.2017 r. o godz. 15:30.
 • Poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 29.12.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania przy użyciu usługi powszechnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

lub

 • termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej w ePUAP - w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

z obszaru Województwa Śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.2/2/2017: 380 000 000 zł. Niniejsza kwota może ulec zwiększeniu w przypadku niewykorzystania środków na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.2/1/2017.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.7.2.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.2/2/2017.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr  10 do Regulaminu konkursu

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu. 

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 30.10.2017 r. – 29.12.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu –  lipiec 2018 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.2/2/2017, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załącznikach nr  4 i 5 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.1.7.2/2/2017 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
 • Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

Wzór umowy o dofinansowanie:

 • Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 
 • Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

 

PLIKI DO POBRANIA:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.