01.03.2017

logotypy POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

jako Instytucja Wdrażająca 

Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, 

Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

działając na podstawie Umowy z Ministrem Energii,

ogłasza konkurs projektów w ramach 

Działania 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 

KONKURS NR POIS/1.7.2/1/2017

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.03.2017 r. r. do 29.05.2017 r.:

 • w formie papierowej, w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, w godzinach 7.30 – 15.30. 
 • poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie: 

 • w Kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach upływa dnia 29.05.2017 r. o godz. 15:30.
 • Poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) upływa dnia 29.05.2017 r. o godz. 15:30.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Za dzień wpływu wniosku uważa się:

 • termin wpływu w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosku i załączników – jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe,

lub

 • datę nadania przy użyciu usługi powszechnej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (do końca 2015 r. oraz w latach 2016 – 2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.).

lub

 • termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej w ePUAP - w przypadku sygnowania wniosku i dokumentów podpisem elektronicznym w systemie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z Ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) .

Termin wpływu do kancelarii IOK zostanie potwierdzony stemplem na pierwszej stronie wniosku o dofinansowanie.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących  efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu w województwie śląskim. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.7 Poddziałania 1.7.2: Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017:

 • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115), 
 • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

z obszaru Województwa Śląskiego.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu POIS/1.7.2/1/2017: Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 369 000 000 zł.

Minimalna wartość projektu mogącego ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje minimalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania 1.7.2.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach konkursu (jeśli dotyczy): Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla poddziałania. Niemniej jednak, każdorazowo kwota dofinansowania dla projektu musi być obliczona zgodnie z § 7 Regulaminu konkursu POIS/1.7.2/1/2017.

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim, stanowiącej załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu. 

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu określone są w załączniku nr 3 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, i stanowią załącznik nr  3 do Regulaminu konkursu. 

Harmonogram realizacji konkursu

Nabór wniosków odbywa się w terminie 31.03.2017 r. – 29.05.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu –  listopad 2017 r.

Regulamin konkursu nr POIS/1.7.2/1/2017, dostępny jest na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie stanowią załączniki nr  4 i 5 do Regulaminu konkursu. Wykaz załączników, które należy sporządzić według wymaganych wzorów stanowią załącznik nr  4.1 do Regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 3 do „Szczegółowego opisu osi priorytetów PO IiŚ 2014-2020” i stanowią załącznik nr  3 do Regulaminu konkursu.

Zakres studium wykonalności – określony w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny formalnej stanowią załącznik nr  8.1 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej I stopnia stanowią załącznik nr  8.2 do Regulaminu konkursu.

Listy sprawdzające do oceny merytorycznej II stopnia stanowią załącznik nr  8.3 do Regulaminu konkursu.

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim stanowi załącznik nr  10 do Regulaminu konkursu. 

Ramowy katalog kosztów / wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim stanowi załącznik nr  11 do Regulaminu konkursu.

Regulamin pracy Komisji oceny projektów wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie:

Wzór umowy o dofinansowanie wg wzoru, obowiązującego na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, opublikowanego na portalu: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Elementy umowy podlegające uzupełnieniu będą każdorazowo doprecyzowywane na etapie negocjacji jej zapisów z beneficjentem.

Lista i zakres wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie zawarte są w załącznikach nr  4 i 5 do Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem  Regulaminu konkursu nr POIS.1.7.2/1/2017 oraz następujących dokumentów, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu: 

 • Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania
 • Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie oraz załączniki, które należy sporządzić wg wymaganych wzorów
 • Kryteria wyboru projektów
 • Wzory list sprawdzających dla oceny wniosku o dofinansowanie
 • Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości kwoty dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.7.2. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
 • Ramowy katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych dla projektów z zakresu Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.
 • Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów

PLIKI DO POBRANIA:

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.