Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 54/DB/2022 zawartej w dniu 02.06.2022 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 21.06.2022 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2022 roku na realizację zadań w ramach XII osi Priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 371 546,16 PLN z RPD na rok 2022, w ramach Działania 12.1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 54/DB/2022 zawartej w dniu 02.06.2022 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 13.07.2022 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2022 roku na realizację zadań w ramach XII osi Priorytetowej Pomoc techniczna REACT-EU  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 285 258,93 PLN z RPD na rok 2022,  w ramach Działania 12.1. 

 

Informujemy, że zmianie uległ Załącznik nr 17d do umowy pn.: "Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla osób wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy" - plik do pobrania

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Rozliczenie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”. Szkolenie dedykowane jest beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w godz. od 9.00 do 15.00.

Zapraszamy Państwa na szkolenie organizowane na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tematem szkolenia jest zamykanie projektów unijnychW szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby zatrudnione przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach I, II lub VII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. Szkolenie będzie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 21.01.2022 roku, informację o zatwierdzeniu wniosku o płatność za IV kwartał 2021 roku. Wniosek rozliczał zaliczkę przekazaną od MKiŚ na pokrycie części wydatków operacyjnych przeznaczonych na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.