Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Rozliczenie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”. Szkolenie dedykowane jest beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie.

W związku licznymi informacjami, w zakresie pojawiających się trudności administracyjnych w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z pkt 62.1 załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, została podjęta decyzja o wydłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie o 60 dni tj. do dnia 27.07.2021 roku.

Więcej informacji: KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione przy realizacji projektów współfinansowanych w ramach I lub VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: 
https://www.gov.pl/web/klimat/trwa-rekrutacja-na-szkolenie-z-zakresu-rozliczania-projektow-unijnych 

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami i wątpliwościami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący funkcję Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), nr POIS/1.7.1/6/2021 informuje:

W dniu 04.03.2021 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymał z Ministerstwa Klimatu i Środowiska dokument zatwierdzający wyniki pozytywnej oceny, przeprowadzonej w ramach działania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, dla projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach Gmina Blachownia”, realizowanego przy wsparciu ze środków PO IiŚ 2014-2020. Tym samym Instytucja Pośrednicząca potwierdziła możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie, pomiędzy WFOŚiGW w Katowicach a Gminą Blachownia.

Zdjęcie tablicy POiŚ

50 mln zł przeznaczy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie województwa śląskiego, w szóstym, ostatnim w tej perspektywie unijnej konkursie. O środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.7.1., mogą się ubiegać m.in. samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku dużego zainteresowania pula może zostać zwiększona. Wnioski o dofinansowanie można składać od 29 marca do 28 maja 2021 r.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.