Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zauktualizował ocenę formalną wniosków o dofinansowanie z uwagi konieczność dokonania ponownej oceny formalnej dla niektórych projektów, które odwołały się od negatywnej oceny bądź przedstawiły pewne informacje w toku oceny merytorycznej I stopnia w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021. Aktualnie na tym etapie ocenianych było łącznie 58 projektów, z tego 44 zostały ocenione pozytywnie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 19.10.2021 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w III kwartale 2021 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 342 046,11 PLN z RPD na rok 2021, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę formalną wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021. Na tym etapie ocenianych było łącznie 58 projektów, z tego 43 zostały ocenione pozytywnie.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Udzielanie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie woj. śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 28.07.2021 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w II kwartale 2021 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 302 207,58 PLN z RPD na rok 2021, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będący Instytucją Wdrażającą, na mocy Umowy Dotacji Celowej nr 56/DB/2021 zawartej w dniu 27.05.2021 r. z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, otrzymał w dniu 17.06.2021 roku, refundację części kosztów operacyjnych poniesionych w I kwartale 2021 roku na realizację POPT 2014-2020 w Województwie Śląskim.
Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 383 731,95 PLN z RPD na rok 2021, w ramach Działania 1.1 Wsparcie zatrudnienia w sektorze energetyka.

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.