Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytorycznej II stopnia 44 wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021.

Informujemy, że w związku z koniecznością wydłużenia terminów złożenia uzupełnień dokumentacji aplikacyjnej przez Wnioskodawców, IOK przedłuża ocenę projektów do 15 stycznia br. Ogłoszenie wyników i rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w II połowie stycznia. Zawarcie umów nastąpi na przełomie stycznia i lutego br.

UWAGA!!!! Informujemy, że IOK podjął decyzję o przedłużeniu o 7 dni terminu na złożenie poprawionych wniosków w ramach oceny merytorycznej II stopnia w ramach konkursu POIS/1.7.1/6/2021.

Zapraszamy do udziału w jednodniowym bezpłatnym szkoleniu on-line organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Rozliczenie projektów POIiŚ 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL 2014”. Szkolenie dedykowane jest beneficjentom Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, z którymi WFOŚiGW w Katowicach podpisał umowy o dofinansowanie.

Informujemy, że WFOŚiGW w Katowicach pełniący Funkcję Instytucji Wdrażającej zakończył ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr POIS/1.7.1/6/2021. Ocenie na tym etapie podlegało czterdzieści pięć projektów. Czterdzieści cztery zostały ocenione pozytywnie.

W związku dużym zainteresowaniem konkursem, zgodnie z pkt 62.1 załącznika nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020 pn. „System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”, została podjęta decyzja o podwyższeniu kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do wysokości 80 500 000 PLN.

Szczegółowe informacje: KONKURS NR POIS/1.7.1/6/2021

 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach korzysta ze współfinansowania w ramach pomocy technicznej POIiŚ.

All rights reserved WFOSiGW w Katowicech.